RIP – His Royal Highness, Prince Philip, Duke of Edinburgh